HVIS DU KUN SER DENNE SPALTE SÅ TRYK FOR "INTERNETVERSIONEN"

Det officielle Danmark arbejder for biodiversitet og naturbeskyttelse. På Røsnæs vil man placere bygninger og aktiviteter i et Natura2000 område!
- Men der er muligvis lys for enden af tunnelen - se "Sidste nyt".

Fra en borgergruppe der er modstandere af    projekt Røsnæs Strandmark

Sidste nyt

Status den 16/7 2023:

Fredningsnævnet for Vestsjælland har endnu ikke udtalt sig i sagen, angiveligt fordi Kalundborg Komunes forvaltning ikke har svaret på spørgsmål om områdets miljømæssige status.

Kystdirektoratets afvisning står stadig ved magt

Projektet er slettet fra RUBs hjemmeside. 

Der resterer bl.a. en afklaring om hvad der skal ske med det toilet på stranden, der er bred enighed om bør etableres, ligesom der er fælles opgaver vedrørende området, stranden og tilkørselsvejen der "hænger".

Alt i alt er der meget der tyder på at der ikke skal bruges mere energi på dette projekt - og at alle parter er interesserede i at "komme videre".. 

På et tidspunkt slettes denne blog derfor også - men lige nu er den fastholdt fordi hele sagen har så mange principielle aspekter om forholdet mellem borgergrupper og kommune, lokale beslutningsprocesser og ikke mindst konflikter mellem samfunds- og naturinteresser, at den er værd at bevare lidt endnu.

Sitets indlæg og struktur afspejler processen gennem de sidste 3 år - herunder især det sidste års debat, skriverier og beslutninger. De af farvet af "den aktuelle situation" - og skal læses som sådan. 


Kommunalbestyrelsens beslutning

Den 26/4: Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling (se nedenstående) om at RUB gerne må anvende arealet under forudsætning af at et revideret projekt kan godkendes af myndighederne, og her tænkes i sær på Kystdirektoratet, men reelt også af kommunen selv, der jo bl.a. er Natura 2000 forvalter. 
Beslutningen kan kaldes "salomonisk" fordi den på den ene side ikke afviser hele eller dele af projektet, men på den anden side heller ikke giver forhåndstilladelse til projekttankerne.

Se video af den rimeligt detaljerede og omfattende behandling

FOR: Venstre (10) , Radikale (1) , Frit Borgerligt Fælleskab (2) og Kalundborglisten (2)
Socialdemokratiet (4:2), SF var splittede (1:1)

De konservative udlod

IMOD: Dansk Folkeparti (2) og Enhedslisten (1)

I alt udtalte 5 medlemmer sig imod:
Martin Schwartzbach, Tina Beck-Nilsson, Niels Erik Danielsen, Thomas Hiorth og Esben Hansen

og følgende udtalte sig for:
Kirsten Rask, Jakob Beck Jensen, Tonny Voldby Pedersen, Jonas Ghiyati, Kristine Vesterskov Olsen, Aase Due, Martin Dam, Henriette Ergemann
Hans Munk fremhævede dilemmaet mellem at benytte og beskytte naturen, men endte med at stemme for.

Fra en modstandervinkel er beslutningen ikke så dårlig, thi:

Det var et gennemgående tema i alle for-indlæg at et evt. nyt projekt skulle være lovmedholdigt, forstået således at Kystdirektoratet blev set som "naturforvalteren" og at Kystdirektoratets endelige afgørelse ville være bindende for kommunen. Det kunne også forklare, at en del af dem der indgik i flertallet faktisk mener at naturen skal beskyttes! - men at de i dette tilfælde valgte at lade Kystdirektoratet være "dommer". Og det er måske ikke så ringe endda..

I praksis bemyndiges RUB således til at forhandle med Kystdirektoratet for at se om Kystdirektoratet vil tillade flere end de tre punkter der foreløbig er åbnet op for: Toilet på stranden, en ko-afgræsning, dog med godkendt hegning samt aktiviteter i haveområdet. 
P.t. står projektets endelige udformning således og falder med 1) om RUB vil gå videre med et projekt og/eller 2) hvad Kystdirektoratet siger.
Hvad Fredningsnævnet og forvaltningen selv måtte mene - blev der ikke snakket meget om.


Forinden: Teknik og Miljøudvalget behandlede sagen den 17/4, Økonomiudvalget efterfølgende og begge udvalg havde fulgt forvaltningens indstilling:


.."at kommunen stiller arealet til rådighed for Røsnæs Udvikling og Beboerforening, med henblik på at der udvikles og opnås tilladelse til et revideret projekt".

SE: Forvaltningens indstilling og sagsfremstilling. 

Fremstillingen af argumenterne imod det aktuelle projekt, lader meget tilbage at ønske. Og forvaltningen har end ikke vedlagt projekkritikken fra den 31/3. Sagsfremstillingen er indiskutabelt tendentiøs, rodet og sine steder direkte uforstålig.
Derfor mailen fra os til Kommunalbestyrelsen den 23/4.

Martin Schwartzbach (O) fastholdt en indstilling om at projektet kun skulle omfatte de tre punkter Kystdirektoratet havde åbnet op for: et toilet på stranden, udvikling af kolonihaveområdet samt en evt. ko-afgræsning af arealet. Thomas Malthesen Hiorth fastholdt at kommunen skulle respektere miljøbeskyttede områder og afvise sådanne forslag. 

Med kommunalbestyrelsens afgørelse godkender Kalundborg Kommune principielt set at der kan etableres bygninger og et øget mennesketryk i et mangedobbelt naturbeskyttet område. 
I den forstand er afgørelsen principiel thi i denne sag "stiller naturen" sig op med sine bedste argumenter, og hvis de bare kan "køres over", så er der intet areal i Kalundborg (og i Danmark) der er "fredet".

Men i sidste ende kan sagen naturligvis påklages Miljø- og Fødevareklagenævnet og det er Danmarks Naturfredningsforening mestre i.

med genfremsendelse af vores sammenfatning af projekt-kritikken i skriv til Kalundborg Kommune den 31/3 2023. (Skrivene sammenfatter argumenterne p.t. imod og modstanden imod projektet)


18/4 Generalforsamling i RUB.

Det var en velbesøgt generalforsamling hvor strandprojektet ikke udløste en større debat fordi såvel tilhængere som modstandere ville afvente kommunalbestyrelsens beslutning, og fordi såvel hovedindlæggene for og imod trods alt blev holdt i en fordragelig tone.
SN-artiklen dagen efter, sammenfatter nogle af mødets konklusioner. SE HER


Skriv til Kalundborg Kommune den 31/3 2023


Pressestormen den 3/3 2023:

TV-Kalundborg den 3/3

Nordvestnyt den 3/3 -  forside  -   side 3 øverst  -   side 3 nederst

SE VORES PRESSEMEDDELELSE FRA DEN 1/3 2023

Den 24/2
KYSTDIREKTORATET AFVISER PROJEKTET I EN FORELØBIG BESLUTNING. LÆS HER

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til om de, trods Kystdirektoratets udmelding, vil tillade at RUB realiserer hele eller dele af projektet.
Vi ved at en del medlemmer siger nej til projektet. Alle partier er naturligvis vigtige, men partiet Venstre er det store parti og er derfor afgørende. Men vil lokale politikere virkelig støtte et projekt der så åbenlyst kolliderer med miljølovgivning og fredning. Med Kystdirektoratets melding vil det vel være absurd.(?).Vi opfordrer lokalpolitikerne til at melde klart ud, og vi gengiver gerne deres holdning her.
Når kommunalbestyrelsen har taget stilling, opsummerer vi stemmetal m.m. her.

Meldinger fra kommunalpolitikere:

Martin Schwartzbach, Dansk Folkeparti: Projektet, set alene uden hensyntagen til placering, lyder fornuftigt. Men kigger man på placeringen på Ulstrup Sønderstrand, så vidner det med al ønskelig tydelighed, at dette er en forkert placering.

Esben Hansen, Socialdemokratiet: Man kan diskutere behovet for et nyt naturrum, et ekstra shelter m.m. ved Ulstrup Sønderstrand – men naturligvis skal der ikke laves bygninger og tilføjes aktiviteter i et naturbeskyttet område.

Thomas Hiorth, SF: Principielt imod - naturbeskyttelsen er nødvendig her - SE FACEBOOK

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten: Enhedslisten er et grønt parti. RUBs projekt vil ødelægge naturen på Røsnæs, så derfor er vi i mod. Vi mener også at projektet er i strid med adskillige miljøregler.


Den 23/2 2023
Vestsjællands Fredningsnævn besigtigede området.Vi var 7 lokale fra henholdsvis RUB og modstandergruppen, samt ca 10 andre fra kommunen, Fredningsnævnet, Dansk Naturfredningsforening og DOF. Mødet blev afviklet i god ro og orden og RUB fik lejlighed til at redegøre detaljeret for projektets elementer. Der var naturligvis mange spørgsmål og kommentarer, men formanden for Fredningsnævnet styrede besigtigelsen på fornem vis. Fredningsnævnet lyttede, og vil først efterfølgende nå frem til en konklusion. Dansk Naturfredningsforening fik lov til at afslutte mødet og konstaterede at området havde for mange naturbeskyttelser til, at det fra deres side, var realistisk at godkende projektet, hvis reelle samfundsnytte også blev problematiseret. 
Vores efterfølgende skriv til Fredningsnævnet.


Projektet

Ideerne til et strandparksprojekt blev første gang konkretiseret i sommeren 2020 under titlen Ulstrup Strandpark, men benævnes nu Røsnæs Strandmark. Men det er fortsat den samme grund:

Matrikel 2a Ulstrup By, Røsnæs, Kalundborg.


Matrikel 2a (den grønlige firkant) er en del af Natura 2000-området syd for Ulstrup. Hele grunden ligger indenfor området, ligesom hele grunden ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen m.m. Tallet 166 henviser til Natura 2000-betegnelsen for området.Her påtænker bestyrelsen i en lokal borgerforening - at placere bygninger og aktiviteter i et naturområde, der er flerfoldigt beskyttet af natur- og kulturlovgivning. Om sagen

Bestyrelsen i Røsnæs Udvikling- og Beboerforening (RUB) arbejder for at omdanne Ulstrup Sønderstrand og den bagvedliggende mark til et aktivitetsområde med et 70 m2 stort "mini-naturrum", et shelter, en kondisti / junglebane, en ekstra sti fra byen til stranden, et landmark, en permanent grillplads og en toiletbygning med udendørs håndvaske på selve stranden. Mini-naturrummet skal rumme et lokale, som f.eks. Røsnæs Friskole skal kunne bruge, men som også har offentlig adgang, dvs. kan bruges til arrangementer, fester (?) o.lign. Det er desuden planen, at der skal være et depotrum med redskaber til naturfagsundervisning til Friskolen og andre skoleklasser.

Projektet går helt tilbage til sommeren 2020, hvor alle elementerne var placeret på selve stranden (sic!), og hvor Kalundborg Kommune søgte Kystdirektoratet om dispensation for strandbeskyttelseslinjen på vegne af RUB.

Projekter på Røsnæs nyder ofte fremme, og Nordea Fonden stillede med en lille million.

Siden er mini-naturrummet m.m. flyttet væk fra stranden, men det gør nærmest sagen værre, for nu berører man hele naturområdet.
.
Kalundborgafdelingen af Dansk Naturfredningsforening (DN) havde tilbage i oktober vendt tommelfingeren nedad. Ligesom Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har gjort det.


Demokrati og borgerinddragelse halter

Projektet er ikke behandlet på en generalforsamling i RUB, og som sådan ikke demokratisk vedtaget, ligesom medlemmerne af RUB ikke er blevet indkaldt til noget møde om dette projekt, før 2 år efter projektet startede.

Da der endelig blev lavet et RUB-borgermøde den 6/9 2022, blev mødet indkaldt med en uges varsel, ved et skilt ved indkørslen til Ulstrup, og mødet placeret på en hverdag. Sommerhusejerne, der bor lige ved siden af stranden, så det ikke, og de to formænd for deres grundejerforeninger blev end ikke orienteret om mødet.
Mødet var en farce og en parodi på et borgermøde. I stedet for en generel præsentation af projektet - med mulighed for spørgsmål og debat - som det er normalt ved borgermøder - blev vi sat i grupper for at forholde os til spørgsmål, som hvordan grillpladsen skulle udformes, og hvilket design naturrummet skulle have. Med andre ord, projektet var besluttet... Vi skulle blot udfylde rammerne.
Heldigvis viste det sig, at mange af deltagerne var kritiske over for projektet. Og selve projektet, men nok også den måde borgermødet var organiseret på, kickstartede den modstand, der har rejst sig, hvor godt 160 har skrevet under på et Nej til RUB-projekt Ulstrup Sønderstrand. Det lyder måske ikke af så mange. Men Ulstrup er ikke landets største landsby, så reelt er det enormt mange i vores lille lokalsamfund.


Gode tanker - men på et galt sted

Modstanden handler ikke om en kritik af de enkelte elementer:
Hvem vil ikke gerne have en kondisti med legeredskaber, et shelter, en avanceret bænk til ophold og leg, en grillplads med en professionel rist og siddepladser, eller et aktivitetslokale med plads til en skoleklasse? I det lys er det jo ikke en "ond bestyrelse", der tænker "onde tanker". Stort set alle støtter elementerne - men de skal naturligvis ikke realiseres i et miljøbeskyttet område. 

Matrikel 2a Ulstrup By er en af de mest beskyttede matrikler på Røsnæs. Grunden er omfattet af

a) Natura 2000-område (Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU og er omfattet af EU's Habitatdirektiv, EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og Ramsarkonventionen.

b) Beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3) 

c) Strandbeskyttelseslinjen på de 300 meter (naturbeskyttelsesloven § 15)

d) Kirkebyggelinje (naturbeskyttelseslovens § 19)

e) Kystnærhedszone (planlovens § 5 a)

f) Bevaringsværdigt landskab (planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 16)

g) Geologisk bevaringsværdi (planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 17)

Dertil kommer, at der h) er en fredning af udsigten fra et eller flere af de bynære huse,
samt at der på selve stranden i) ligger et fortidsminde, der er angivet med en beskyttelseslinje på 100 meter i Lokalplanen for Ulstrup Sønderstrand (dets status er dog under udredning).


Det er absurd at forestille sig et projekt på denne grund, der "knækker så meget som et græsstrå".  Og det rejser et seriøst spørgsmål om RUBs (og Kalundborg Kommunes) respekt for naturen, når man trods kendskab til disse forhold, indtil nu, fastholder projektet.

Og der vil være gener

a) et øget trafikpres på en i forvejen befærdet og sine steder farlig bivej
b) en øget støjforurening både i dagtimerne - men med ekstra shelters, "fest"-lokale og en permanent grillplads - også i aften og i nattetimerne. Og støjen er hørbar! Hele området har karakter af et romersk teater. Fest og højrøstet tale fra mini-naturrummet nedenfor ejendommene ved byen vil kunne høres i hele nærområdet. Og på stranden høres selv almindelig samtale langt væk.
c) affald og skrald følger desværre med øgede aktiviteter
d) stigning i den ulovlige overnatning
e) ved arrangementer i mini-naturrummet må man forvente en del ulovlig/uhensigtsmæssig parkering, fordi der ikke er allokeret parkeringspladser til huset. Det tilsvarende gør sig gældende på Sønderstranden, hvor der ikke er officielle parkeringspladser overhovedet.


Hvor er behovet?

Miljøet kan ikke diskuteres... Gener kan altid - men reelt er der ikke noget behov for at ændre Ulstrup Sønderstrand, jf. de mange lokale kritikere, Det er en fiks ide om "udvikling" og et postuleret behov hos nogle. Faktum er, at de, der benytter Ulstrup Sønderstrand, er glade for, at det er en stille sten- og naturstrand. Og de, der gerne vil have sandstrand, iskiosk, sauna, rindende vand og et flot bademiljø, tager til "nordstranden" ved Nyby Havn. På den måde tilgodeses borgeres og gæsters forskellige behov.

Ulstrup er unik ved sine forskellige muligheder. Der er intet behov for endnu en "Nyby Havn" ved Sønderstranden. 

Nyt klasselokale? Vi har stor respekt for ønsker om skoleaktiviter målrettet naturen. Men: Skolen ligger kun 300 meter væk.. Og der er i forvejen flotte naturrum på Nyby Havn og ved Kongstrup - er der virkelig behov for flere?


Endelig er der økonomien

Projektet er budgetteret til ca. 5,5 mio. kr - hvem skal betale? P.t. virker det ikke som om, at penge hænger på træerne i kommunen - så det skal nok finansieres af eksterne kilder. Nordea Fonden kom meget tidligt ind med en lille million. Men vil de udvide beløbsrammen? Og vil andre bidrage til et projekt, der åbentlyst kolliderer med adskillige naturhensyn?
Det er mini-naturrummet, der er det dyre - men hvis det står klart, at rummet primært er at betragte som et ekstra klasselokale for Friskolen - er det nok endnu mere begrænset, hvordan kommunen kan gå ind.

 

Andre løsninger - forslag til RUB og kommune

RUB fik som sagt hurtigt et tilsagn fra Nordea Fonden på en lille million til projektet. Det er vel ikke utænkeligt, at fonden kunne godkende at midlerne blev anvendt et andet sted i Ulstrup?

Et oplagt projekt kunne være lave en ny legeplads/kondisti tæt ved Friskolens legeplads, og som Friskolens elever kunne benytte sammen med alle andre. Friskolen har en legeplads ved skolen - den har tidligere været offentlig tilgængelig - og er det vel i en eller anden forstand også fortsat (?) - men nu er det Friskolen, der skal vedligeholde den via sine egne midler. Det kan indlysende skabe nogle problemer. Hvis der blev lagt en offentlig legeplads/junglesti på idrætsarealet tæt på skolen - og kommunens accepterede at vedligeholde den -  så ville alle "være glade".

Reelt handler det jo om at flytte junglestien fra strandmarken til idrætsarealet.

Der er sikkert også andre forslag, som Nordea Fonden muligvis vil se velvilligt på (?)  Det, vi bare skal sikre os, er at vi ikke i RUB gentager fejlene med at genere natur og naboer. RUB er en beboerforening og bør agere som en sådan..


Nyt projekt:

Naturbeskyttelse i stedet for naturbenyttelse

Siden, denne proces er startet, er vi mange, der er blevet klogere. Vi anede "intet" om Natura 2000, Miljølovens §3. Og vi vidste ikke, at hele området syd for Ulstrup By, inkl. matrikel 2a, er et Natura 2000-habitatområde.

Vi har derfor foreslået at danne et lokalt Natura 2000-udvalg, der i samarbejde med (og styret af) Kalundborg Kommune skal se på hele området syd for Ulstrup By. Hele området er som sagt et Natura 2000-habitatsområde og omslutter således Matrikel 2a. Men området fortjener en handleplan for naturbeskyttelse og en delvis naturgenopretning - så både flora og fauna får de bedste betingelser - og områdets indiskutable landskabelige værdier fastholdes og tydeliggøres. Bortset fra Røsnæsspidsen er det det største landbaserede Natura 2000-areal på Røsnæs og kalder derfor alene af den grund på en bevarings- og handleplan. 

Og naturligvis placerer man ikke bygninger, motionsredskaber, kæmpe-bænke o.lign. midt i dette.